The Annual Magazine of the Vidyalaya, 'Jnanam' Vol-V was inaugurated by Sri V.V. Rakesh Reddy P, IPS, SP, Dhemaji (Assam)  

  Sri Krishna Janmashtami   Sri Krishna Janmashtami - The Vidyalaya celebrated  Sri Krishna Janmashtami on 30th Aug 2021.  On this occasion ...